Jogi szabályozások

1. Constituţia României

Constituţia României

2. Administrația publică locală – Cadrul instituțional

Legea nr. 199/1997 - Carta europeană a autonomiei locale
OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ
Legea nr. 215/2001 - Administrația Publică Locală


3. Administrația publică locală – Reglementări – Funcționare

Legea nr. 554/2004 - Contenciosul administrativ
OUG nr. 27/2003 - Aprobarea tacită
Legea nr. 52/2003 - Transparenţa decizională
Legea nr. 544/2001 - Liberul acces la informaţii
HG nr. 123/2002 - Norme de aplicare - Liberul acces la informaţii
OG nr. 27/2002 - Soluţionarea petiţiilor
OG nr. 33/2002 - Eliberarea de certificate şi adeverinţe
Legea nr. 189/1999 - Iniţiativa legislativă a cetăţenilor
Legea nr. 500/2004 - Folosirea limbii române
HG nr. 1.206/2001 - Norme - Folosirea limbii materne în administraţia publică locală
OG nr. 63/2002 - Schimbarea de denumiri
HG nr. 2/2001 - Protocol de predare-primire între demnitari la terminarea mandatului

18-O 232-2010-Model Acord de cooperare

4. Control intern şi management

OG nr. 119/1999 - Controlul financiar intern
Ordinul nr. 923/2014 - Norme metodologice la controlul financiar intern
Legea nr. 672/2002 - Auditul public intern
HG nr. 1.086/2013 - Norme metodologice la auditul public intern
Ordiul nr. 600/2018 - Cod Control Intern managerial
Ordinul nr. 201/2016 - Norme metodologice privind Sistemul de Control Intern Managerial

5. Alegerile

Legea nr. 115/2015 - Alegerile locale
Legea nr. 3/2000 - Organizarea și desfășurarea referendumului
OUG nr. 4/2014 - Registrul electoral
2-L 208-2015-Alegera Senatului si C.Dep.

3-L 370-2014-Alegerile prezidenţiale

4-L 33-2014- Alegerea Parlamentului European


6. Demnitarii publici

Legea nr. 393/2004 - Statutul aleşilor locali
Legea nr. 161/2003 - Transparenţa în exercitarea funcţiilor publice
Legea nr. 176/2010 - Integritatea
Legea nr. 115/1996 - Declararea averilor

7-L 78-2000-Fapte de corupţie

7. Funcţionarii publici – personalul plătit din fonduri publice

Legea nr. 188/1999 - Statutul functionarilor publici
OUG nr. 92/2008 - Statutul managerului public
Legea nr. 7/2004 - Codul de conduită al funcţionarilor publici
Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită la personalului contractual
HG nr. 1.066/2008 - Formarea profesională a funcționarilor publici

8. Salarizarea personalului

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 153/2017 - Legea-cadru a salarizării personalului plătit din fonduri publice
Legea nr. 490/2004 - Stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene
HG nr. 595/2009 - Aplicarea Legii 490/2004 privind stimularea financiară
HG nr. 714/2018 - Normative de cheltuieli de delegație
Ordinul nr. 1.932/2009 - Regulamentul concursului de promovarea în clasă
HG nr. 286/2011 - Regulamentul de ocupare a posturilor vacante de contractuali
HG nr. 250/1992 - Acordarea concediilor
Legea nr. 165/2018 - Acordarea tichetelor de valoare
HG nr. 1.045/2018 - Norme metodologice privind acordarea tichetelor de valoare

9. Finanţele publice locale

Legea nr. 500/2002 - Finanțele publice
Legea nr. 273/2006 - Finanțele publice locale

Legea nr. 69/2010-Responsabilitatea fiscal-bugetară
Ordinul nr. 1.792/2002 - Norme-Angajarea cheltuielilor bugetare
HG nr. 264/2003 - Plăţi în avans
OG nr. 80/2001 - Normative de cheltuieli de protocol, auto
OG nr. 22/2007 - Executarea silită a instituțiilor publice
OUG nr. 37/2008 - Reglementări : achiziție de mobilier, aparate și echipamente de birou
OUG nr. 34/2009 - Măsuri fiscale : număr personal, normativ autoturisme
OUG nr. 63/2010 - Măsuri financiare : stabilirea numărului maxim de posturi
OUG nr. 26/2015 - Măsuri financiar-bugetare : cheltuieli de protocol, tipărituri
OUG nr. 46/2013 - Insolvența unităților administrativ-teritoriale
Ordinul nr. 821/2013 - Norme-Insolvenţa unităților administrativ- teritoriale
Ordinul nr. 720/2014 - Norme metodologice-Execuția bugetului
OUG nr. 90/2017 - Reglementări fiscale-bugetare

10. Impozite şi taxe locale. Datoria publică

Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal - Titlul IX : Taxe și impozite locale
HG nr. 1/2016 - Norme metodologice la Codul fiscal - Tilul IX : taxe și impozite locale
OUG nr. 64/2007 - Datoria publică
HG nr. 9/2007 - Comisia de autorizare

11. Patrimoniul public

Legea nr. 213/1998 - Legea patrimoniului public
HG nr. 548/1999 - Inventarierea patrimoniului public
Ordinul nr. 2.861/2009 - Norme de inventariere a patrimoniului
OG nr. 81/2003 - Reevaluarea şi amortizarea activelor
Ordinul nr. 3.471/2008 - Reevaluarea patrimoniului
HG nr. 841/1995 - Transferul bunurilor publice
OG nr. 112/2000 - Scoaterea din funcțiune a bunurilor publice
HG nr. 72/2014 - Valoarea de intrare a activelor fixe
OUG nr. 54/2006 - Concesiunea bunurilor publice
HG nr. 168/2007 - Norme metodologice la concesiunea bunurilor publice

12. Investiţiile publice

HG nr. 907/2016 - Elaborarea documentațiil0r tehnico-economice
HG nr. 363/2010 - Standardele de cost pentru obiectivele de investiții
HG nr. 273/1994 - Recepția lucrărilor de construcții
Legea nr. 33/1994 - Exproprieri pentru cauze de utilitate publică
HG nr. 583/1994 - Regulamentul comisiei de exproprieri
Legea nr. 255/2010 - Exproprierea pentru utilitate publică
HG nr. 53/2013 - Norme metodologice la Legea 255/ 2010

13. Achiziţiile publice

Legea nr. 98/2016 - Achiziţiile publice
HG nr. 395/2016 - Norme privind atribuirea contractelor de achiziții publice
Legea nr. 99/2016 - Achiziţiile sectoriale
HG nr. 394/2016 - Norme metodologice-atribuirea contractelor de achiziții publice sectoriale
Legea nr. 100/2016 - Concesiunile
HG nr. 867/2016 - Norme metodologice-atribuirea contractelor de concesiuni publice
OUG nr. 39/2018 - Parteneriatul public-privat

14. Urbanismul

Legea nr. 350/2001 - Urbanismul
Ordinul nr. 233/2016 - Norme metodologice - Legea urbanismului
HG nr. 525/997 - Regulamentul de urbanism
Legea nr. 50/1991 - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ordinul nr. 839/2009 - Norme metodologice -Autorizarea execuției lucrărilor de construcţii
Legea nr. 10/1995 - Calitatea în construcţii
HG nr. 766/1997 - Regulament-calitatea în construcţii
Ordinul nr. 6/2003 - Măsuri de urbanism-lângă drumuri

15. Cadastrul

Legea nr. 7/1996 - Cadastrul și publicitatea imobiliară
HG nr. 521/1997 - Finanţarea lucrărilor de cadastru
HG nr. 294/2015 - Programul național de cadastru
HG nr. 777/2016 - Registrul nomenclaturilor stradale
Ordinul nr. 448/2017 - Norme metodologice la registrul nomenclaturilor stradale

16. Monumentele istorice

OG nr. 68/1994 - Protejarea patrimoniulul cultural
Legea nr. 422/2001 - Protejarea monumentelor istorice
HG nr. 1430/2001 - Norme - Protejarea monumentelor istorice
Legea nr. 153/2011 - Reabilitarea faţadelor clădirilor
HG nr. 945/2011 - Norme-Reabilitarea faţadelor clădirilor
Ordinul nr. 1.428/2013 - Convenție-reabilitare fațade clădiri
OG nr. 21/2006 - Concesionarea monumentelor istorice
HG nr. 1.067/2007 - Norme - concesionarea monumentelor istorice
Ordinul nr. 2.237/2004 - Inscripționarea monumentelor istorice

17. Serviciile publice

Legea nr. 51/2006 - Serviciile comunitare de utilități publice
OG nr. 21/2002 - Gospodărirea localităţilor
HG nr. 647/2013 - Lista serviciilor publice esențiale
HG nr. 855/2008 - Asociaţiile intercomunitare
OUG nr. 198/2005 - Fondul IID
Legea nr. 241/2006 - Serviciul de apă potabilă
Legea nr. 101/2006 - Legea salubrizării
Legea nr. 230/2006 - Iluminatul public
Legea nr. 92/2007 - Transportul public local de persoane

18. Administrarea domeniului public

OG nr. 71/2002 - Administrarea domeniului public
Legea nr. 24/2007 - Administrarea spaţiilor verzi
Ordinul nr. 1.549/2008 - Norme - Registrul spaţiilor verzi
Legea nr. 54/2012 - Activitățile de picnic
OUG nr. 155/2001 - Gestionarea câinilor fără stăpân
HG nr. 1.059/2013 - Norme-gestionarea câinilor fără stăpân
Ordinul nr. 1/2014 - Norme-identificarea câinilor cu stăpân
Legea nr. 205/2004 - Protecţia animalelor
Legea nr. 102/2014 - Legea cimitirelor

19. Protecţia mediului și regimul deșeurilor

Legea nr. 211/2011 - Regimul deşeurilor
HG nr. 349/2010 - Depozitarea deşeurilor
Legea nr. 249/2015 - Regimul deșeurilor de ambalaje
OG nr. 24/2016 - Deşeurile de origine animaliere
OUG nr. 5/2015 - Deșeurile electrice și electronice
Legea nr. 132/2010 - Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

20. Asistenţa socială

Legea nr. 292/2011 - Asistenţa socială
OG nr. 68/2003 - Serviciile sociale
Legea nr. 197/2012 - Calitatea serviciilor sociale
HG nr. 118/2016 - Norme - Calitatea serviciilor sociale
Legea nr. 116/2002 - Marginalizarea socială
HG nr. 1.149/2002 - Norme - Marginalizarea socială
Legea nr. 448/2006 - Protecţia persoanelor cu handicap
Legea nr. 17/2000 - Asistenţa persoanelor vârstnice
OG nr. 137/2000 - Discriminarea
Legea nr. 350/2006 - Legea tinerilor
Legea nr. 202/2002 - Egalitatea între femei şi bărbaţi
Legea nr. 466/2004 - Statutul asistentului social
Legea nr. 34/1998 - Subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor
HG nr. 1.153/2001 - Norme - Subvenţionarea asociaţiilor și fundațiilor
Legea nr. 78/2014 - Voluntariatul

20-HG 18-2015-Strategie pentru romi 2015-2020

21-HG 24-2015-Strategia pentru tineri

22-L 219-2015-Economia socială

23-HG 867-2015-Nomenclator servicii sociale​
24-HG 585-2016-Norme economia socială

25-Legea 189-2018-Angajarea tinerilor dezavantajați

26-HG 268-2007-Norme persoane cu handicap


21. Protectia copilului, familia

Legea nr. 272/2004 - Protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 61/1993 - Alocaţia de stat pentru copii
HG nr. 577/2008 - Norme - Alocaţia de stat pentru copii
OUG nr. 148/2005 - Susţinerea familiei pentru creșterea copiilor
HG nr. 1.025/2006 - Norme - Susţinerea familiei pentru creșterea copiilor
OUG nr. 111/2010 - Indemnizaţia pentru creșterea copilului
HG nr. 52/2011 - Norme-Indemnizaţia lunară
Legea nr. 277/2010 - Alocația pentru susținerea familiei
HG nr. 38/2011 - Norme - Alocaţia pentru susținerea familiei
Legea nr. 217/2003 - Violenţa în familie
Legea nr. 248/2015 - Stimularea participării la învățământul preșcolar
HG nr. 15/2016 - Norme metodologice - tichetele sociale
Ordinul nr. 125/2016 - Emiterea tichetelor sociale

22. Ajutoarele sociale

Legea nr. 196/2016 - Venitul minim de incluziune
HG nr. 799/2014 - Ajutorarea persoanelor defavorizate
Legea nr. 416/2001 - Venitul minim garantat
OUG nr. 44/2014 - Scutirea de penalități
14-L 350-2006-Legea tinerilor​


23. Locuinţele

Legea nr. 114/1998 - Legea locuinţelor
HG nr. 1.275/2000 - Norme la Legea locuinţei
Legea nr. 260/2008 - Asigurarea obligatorie a locuinţelor

24. Starea civilă

Legea nr. 119/1996 - Starea civilă
OUG nr. 97/2005 - Actele de identitate
HG nr. 1.375/2006 - Norme metodologice - evidenţa populaţiei
HG nr. 64/2011 - Metodologie unitară pentru starea civilă
HG nr. 801/2016 - Colectarea şi ştergerea datelor personale

25. Invăţământul

Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale
Ordinul nr. 5079/2016 - Regulamentul de funcționare al şcolilor
OUG nr. 96/2002 - Programul Laptele şi Cornul
HG nr. 1.488/2004 - Programul Bani de liceu
OUG nr. 24/2010 - Programul Fructe în școli
HG nr. 788/2014 - Fructe în școli
Ordinul nr. 243/2012 - Furnizare fructe proaspete în școli
Legea nr. 263/2007 - Creșele
HG nr. 1.252/2012 - Norme funcționare creșe
HG nr. 72/2013 - Cost standard per elev
HG nr. 136/2016 - Costuri standard per elev
HG nr. 569/2015 - Norme - decontarea navetei cadrelor didactice

26. Ordinea publică

Legea nr. 61/1991 - Ordinea şi liniştea publică
OG nr. 2/2001 - Regimul contravenţiilor
Legea nr. 333/2012 - Paza bunurilor
HG nr. 301/2012 - Norme - Paza bunurilor
Legea nr. 155/2010 - Poliţia locală
HG nr. 1.332/2010 - Regulament-Poliţia locală
HG nr. 171/2015 - Drepturi Poliția locală
Ordinul nr. 496/2015 - Alocaţia de hrană la poliția locală
Legea nr. 60/1991 - Adunările publice
Legea nr. 4/2008 - Ordinea la competiţiile sportive
Legea nr. 35/2007 - Siguranţa în şcoli
OG nr. 55/2002 - Activităţi în folosul comunităţii
Legea nr. 421/2002 - Vehicule fără stăpân
9-L 333-333-Paza bunurilor

11-HG 301-2012-Norme-Paza bunurilor


27. Protecţia civilă

Legea nr. 481/2004 - Protecţia civilă
OUG nr. 21/2004 - Managementul Situaţiilor de Urgenţă
OG nr. 88/2001 - Situaţii de urgenţă-ISU
Legea nr. 446/2006 - Pregătirea populaţiei pentru apărare
Legea nr. 307/2006 - Apărarea împotriva incendiilor
Ordinul nr. 605/2008 - Arderea miriștilor

28. Sistemul sanitar

Legea nr. 95/2006 - Reforma în sănătate
OUG nr. 162/2008 - Transferul atribuțiilor către administrațiile publice locale
HG nr. 56/2009 - Norme metodologice - Transferul atribuțiilor către administrațiile locale
Ordinul nr. 119/2014 - Norme de igienă publică
HG nr. 857/2011 - Sancţiuni la Normele de igienă publică
OG nr. 70/2002 - Administrarea unităţilor sanitare
Legea nr. 263/2004 - Centrele de permanenţă
Ordinul nr. 653/2001 - Asistenţa medicală şcolară
OUG nr. 18/2017 - Asistența medicală comunitară

29. Agricolul

OG nr. 28/2008 - Registrul agricol
Ordinul nr. 734/2015 - Norme metodologice - Registrul agricol 2015-2019
HG nr. 1.064/2013 - Norme metodologice - Legea privind exploatarea pajiștilor
HG nr. 1.214/2009 - Despăgubiri pentru animalele bolnave
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
Legea nr. 238/2010 - Camerele pentru agricultură
Legea nr. 383/2013 - Apicultura
Legea nr. 17/2014 - Vânzarea terenurilor din extravilan
Ordinul nr. 719/2014 - Norme - Vânzarea terenurilor din extravilan

13-OUG 28-PNDL
Legea nr. 145/2014 - Piața produselor agricole
Ordinul nr. 20/2015 - Piața produselor agricole
OG nr. 37/2005 - Organizații de producători
Ordinul nr. 358/2016 - Norme - Organizaţii de producători
Ordinul nr. 1.863/2016 - Calamităţi
HG nr. 617/2016 - Valorificarea masei lemnoase

30. Susținerea culturii

OG nr. 21/2007 - Instituţiile de cultură
OUG nr. 118/2006 - Aşezămintele culturale
OG nr. 9/1996 - Finanţarea instituţiilor de cultură
OUG nr. 51/1998 - Finanțarea programelor culturale
Legea nr. 350/2005 - Finanţări nerambursabile acordate organizațiilor neguvernmentale
Legea nr. 334/2002 - Legea bibliotecilor
Legea nr. 379/2003 - Mormintele de război
HG nr. 635/2004 - Regulament - Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
OG nr. 82/2001 - Sprijinirea cultelor
HG nr. 1.470/2002 - Norme metodologice - Sprijinirea cultelor

31. Susținerea sportului

Legea nr. 69/2000 - Educaţia fizică şi sportul
HG nr. 884/2001 - Regulament - Educaţia fizică şi sportul
3-O 664-2018-Finanțarea programelor sportive​

32. Retrocedarea bunurilor confiscate de regimul comunist

Legea nr. 18/1991 - Fondul funciar
Legea nr. 112/1995 - Retrocedarea locuinţelor
Legea nr. 1/2000 - Reconstituirea dreptului de proprietate
Legea nr. 10/2001 - Regimul juridic al imobilelor naţionalizate
HG nr. 250/2010 - Norme de aplicare la Legea nr. 10/2001
Legea nr. 165/2013 - Finalizarea procesului de restituiri
HG nr. 401/2013 - Norme de aplicare la Legea nr. 165/2013